Imprimir vista previa Cerrar

Mostrando 52 resultados

Descripción archivística
Grupo de series
Imprimir vista previa Ver :

Assemblea General

 • ES MDB MDB ADI-01-02-02
 • Grupo de series
 • 1960-
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté les actes de les assemblees generals ordinàries i tot el procediment administratiu per la seva celebració: convocatòria, proposta de candidatures per la renovació de la junta, i l'acta de l'assemblea. Abasta des de 1964-2003. Exceptuant els anys 1965, 1966, 1967, 1969. De l'any 1970 només tenim un acta al llibre d'actes de l'any 1968.
L'assemblea general es reunirà en sessió ordinària un cop l'any, i en sessió extraordinària, sempre que ho acordi la junta directiva o almenys un deu per cent dels socis que tinguin dret a assistir a l'assemblea general i que ho demanin per escrit en un document degudament signat per cada un. Per a la convocatòria de les assemblees generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, es farà un escrit com a mínim quinze dies abans de la data de celebració. Els anuncis de la convocatòria es col·locaran en els llocs que es determinin, amb una antelació mínima de quinze dies. La convocatòria s'enviarà també individualment a tots els membres. La convocatòria especificarà el dia, l'hora i el lloc de la reunió, així com també l'ordre del dia.

Junta Directiva

 • ES MDB MDB ADI-01-02-03
 • Grupo de series
 • 1968-2006
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté la documentació produïda per les reunions de la Junta directiva des de l'any 1968 al 2006. Podem trobar diversa tipologia documental com actes, cartes i correus electrònics i llistats dels components de les juntes.

La junta directiva ostenta el govern, l'administració i la representació de l'ADI-FAD. Les seves funcions són:

 1. Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la llei; així mateix, complir les decisions preses per l'assemblea general, d'acord amb les normes, les instruccions i les directrius que aquesta assemblea acordi.
 2. Prendre els acords que siguin, en relació amb la compareixença davant dels organismes públics per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Convocar les assemblees generals i vetllar perquè es compleixin els acords que s'adoptin.
 4. Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'assemblea general perquè les aprovin i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
 5. Establir les quotes dels membres d'ADI-FAD.
 6. Elaborar la memòria anual d'activitats i sotmetre-la a assemblea general.
 7. Controlar el personal que ADI-FAD pugui tenir.
 8. Controlar la comptabilitat i preocupar-se de que els serveis funcionin amb normalitat.
 9. Impulsar, organitzar i autoritzar grups de treball que realitzin activitats específiques d'ADI-FAD.
 10. Realitzar les gestions necessàries davant organismes públics, entitats i altres persones.
 11. Obrir comptes corrents, llibretes d'estalvi i pòlisses de crèdit en qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.
 12. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s'hagi previst en els estatuts i donar compte en la primera assemblea general.

Memòries d'activitat

 • ES MDB MDB ADI-01-03-02
 • Grupo de series
 • 1966-
 • Parte deADI FAD

La sèrie està formada per la relació de les activitats portades a terme per l'entitat. Les memòries són correlatives, però manquen els anys 1967, 1969, 1973 i 1997.

Notes de premsa

 • ES MDB MDB ADI-03-02-01
 • Grupo de series
 • 1973
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté un recull de notes de premsa de notícies sobre socis de l’ADI, tant si actuaven en representació de l’entitat, com si si ho feien a títol personal.

Entrevistes

 • ES MDB MDB ADI-03-02-02
 • Grupo de series
 • 1960-2006
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté els reculls d’entrevistes que han aparegut en premsa de socis de l’ADI, tant si actuaven en representació de l’entitat, com si ho feien a títol personal.

Extractes de comptes

 • ES MDB MDB ADI-05-04-01
 • Grupo de series
 • 1989-
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté els extractes amb els moviments dels comptes de les entitats bancàries amb que es treballa. Està organitzada cronològicament per any i carpeta per cadascuna de les entitas (Banca Catalana, La Caixa i el Banc de Sabadell).

Talonaris bancaris

 • ES MDB MDB ADI-05-04-02
 • Grupo de series
 • 1978-
 • Parte deADI FAD

La sèrie està formada pels talonaris de xecs emessos per l'entitat ADI FAD a partir de 1978.
La sèrie està composta pels talonaris de Caixa Barcelona, Banca Catalana, Caja de Ahorros Provincial de la Diputació de Barcelona, Banc Industrial de Catalunya, Caixa de Pensions i per últim del Banc de Sabadell.

Premis Delta

 • ES MDB MDB ADI-08-01-01
 • Grupo de series
 • 1961-
 • Parte deADI FAD

Conté la documentació generada per l'organització dels Premis Delta. La documentació que conté cada premi comprén els temes principals relacionats amb l'organització: les bases, la difusió del premi, la tria dels seleccionats, el jurat, la gestió econòmica de l'esdeveniment, temes relacionats amb la premsa i correspondència. Al mateix temps, existeix documentació de tipus fotogràfic dels productes no seleccionats, que pot ser en imatge positiva, negatius, transparències o CD-ROM.
Els premis Delta són un premi concedit per l'entitat ADI FAD a tots aquells objectes industrials espanyols i extrangers que destaquen en el seu disseny per l'utlilització de materials nous, per la forma estètica del producte i per la solució de ser utilitari.
La preparació del premi segueix aquest procès: es convoca per mitjà de l'ADI FAD, tant als dissenyadors espanyols com estrangers. Els productes es presentaran en format fotogràfic amb una petita memòria descriptiva del producte, i les seves característiques tècniques.
S'omplirà la butlleta d'inscripció facilitada per la secretaria de l'entitat. Les bases contemplan la concessió d'un Delta d'Or i Delta de Plata en cadascun dels sectors representats. També es concedeix la distinció de Selecció dels premis Delta als productes seleccionats. Els guanyadors podràn ostentar l'etiqueta de disseny selecció ADI FAD. La llegenda i el Delta de l'etiqueta són marques registrades, només l'entitat pot reproduir-les i permetre la seva publicació en catàlegs, fulletons, espots publicitaris, anuncis i televisió.
Els objectes amb Premi Delta tenen els seguents drets: el símbol tridimensional del Premi Delta; l'exhibició de l'article en totes les exposicions d'ADI FAD, tant a Espanya com a l'estranger; la divulgació dels premis per premsa, ràdio, i televisió; i l'enviament fotogràfic a les principals revistes de disseny.

Medalla ADI

 • ES MDB MDB ADI-08-01-02
 • Grupo de series
 • 1976-
 • Parte deADI FAD

La sèrie està organitzada per cada edició de la Medalla ADI i segueix un esquema semblant: conté la planificació, bases, inscripcions, acta del jurat, gestió econòmica, reculls de premsa i productes seleccionats. Hi ha material fotogràfic en format positiu, diapositiva, CD i negatius.
La Medalla ADI dóna relleu públic als millors projectes dels estudiants, posant èmfasi especial a aquells que destaquin per les seves aportacions conceptuals, pel procés d’investigació que representen i/o pels aspectes d’innovació que comporten en el camp del disseny. Té com a objectiu contribuir a establir ponts entre l’àmbit acadèmic i el món industrial i comercial.
Els concursants han de ser estudiants dels últims cursos i poden presentar-se de tot l'Estat. Els productes són escollits dels treballs de l'any pels professors de les escoles de disseny. Hi ha normes per a la presentació: maqueta i memòria (opcional), que pot donar idees al jurat. El jurat el formen cinc persones. S'entrega un diploma acreditatiu i una quantitat de diners per sufragar els costos. Hi ha un acte de lliurament de premis, i els productes seleccionats seran exposats als Premis Delta i inclosos al catàleg.

Jornades

 • ES MDB MDB ADI-08-03-01
 • Grupo de series
 • 1961
 • Parte deADI FAD

La sèrie està formada per la documentació generada per l'organització de jornades per part d'ADI FAD i amb el patrocicini d'altres entitats, les quals poden obrir camins nous pel disseny, a nivell psicopedagògic, intel·lectual, de millora en el reciclatge o en biomecànica.
Hi ha documentació de la jornada en suport paper i en suport òptic.

Composició de la Junta directiva

 • ES MDB MDB ADI-01-02-03-02
 • Grupo de series
 • 1959-2004
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté els llistats dels membres de les juntes rectores i els presidents que van gestionar l’entitat entre els anys 1960 i 2004.
Inclou també una relació de juntes entre el 1960 i el 2004, en la qual falta la informació d'alguns anys.

Gestió del temps

 • ES MDB MDB ADI-01-03-03
 • Grupo de series
 • 1999-
 • Parte deADI FAD

Aquesta sèrie conté la documentació produïda a partir de l'ús d'eines per a la planificació de les tasques administratives de l'associació.
Està formada per les agendes dels anys 1999, 2000 i 2005. Aquests quaderns reflecteixen les tasques programades, les reunions i les activitats, inclouen també dades personals -principalment números de telèfon- de persones vinculades d'alguna manera a ADI FAD.

Estatuts de l'Instituto de Diseño Industrial de Barcelona (IDIB)

 • ES MDB MDB ADI-01-01-01
 • Grupo de series
 • 1958-1960
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté els estatuts de l'Instituto de Diseño Industrial de Barcelona (I.D.I.B). Tenim els primers estatuts redactats a l'any 1958, i tota l'organització per part de la comissió del disseny per crear aquest Institut, però va sèr denegada pel Govern Civil. Els segons estatuts van ser aprovats en junta el 1960, a més tenim la correspondència generada entre els promotors de l'associació abans de l'ingrès definitiu dins del FAD.
L'I.D.I.B té com objectiu promoure l'estudi del disseny industrial.

Estatuts i reglaments de l'ADI FAD

 • ES MDB MDB ADI-01-01-02
 • Grupo de series
 • 1960-1984
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté els estatuts de l'ADI FAD aprovats al 1960 i una còpia de totes les modificacions posteriors que van aplicant fins al 1986. Ens parla dels òrgans de representació i govern: tenim com a màxima representació i autoritat l'Assamblea General i la Junta Directiva. de la denominació, naturalesa, objecte i domicili, els tipus de socis que pot haver: socis adherits, socis dissenyadors, socis estudiants i socis protectors, els seus drets i obligacions, la forma d'ingrès i les baixes. Al mateix temps el reglament ens parla del règim econòmic de la societat basat en les quotes a pagar i el pressupost de cada any que serà presentat pel tresorer a l'Assamblea ordinària. Al mateix temps tenim aspectes jurídics com la dissolució de l'agrupació i les possibles modificacions que es podran fer i qué es necessita per poder fer-ho.

Bases de dades

 • ES MDB MDB ADI-02-06-01
 • Grupo de series
 • 1960-2005
 • Parte deADI FAD

Es tracta de les bases de dades creades per la institució per al seu ús administratiu. Contenen informació sobre els socis, els dissenyadors i els subministradors d’ADI FAD. També inclouen tota la informació referent al premis Copa Bombay i Sumarroca de l’any 2004 i 2005; els Premis Delta de 1999, 2001 i 2003; els participants de Bicicleta en la Jungla i les activitats portades a terme per ADI FAD des de l’any 1960 fins a 2003. Inclou també una base de dades amb tota l'estructura i contingut de "www.adired.com".

Còpies de seguretat

 • ES MDB MDB ADI-02-06-02
 • Grupo de series
 • 1988-2006
 • Parte deADI FAD

Es tracta de la còpia de seguretat de la documentació digital de l'associació. Conté documentació referent a les diverses activitats exercides per ADI FAD des de l'any 1988.
Un volum considerable d'aquesta documentació està dedicat al lloc web "www.adired.com".

Homenatges i distincions

 • ES MDB MDB ADI-03-01-03
 • Grupo de series
 • 1984-1984
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté documents referents als homenatges i distincions rebuts per l'entitat i per particulars.

Relació amb entitats acadèmiques

 • ES MDB MDB ADI-03-04-02
 • Grupo de series
 • 1975-2002
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté la correspondència mantinguda amb universitats o escoles relacionades amb el disseny.

Relació amb l'Administració Publica

 • ES MDB MDB ADI-03-04-03
 • Grupo de series
 • 1960-
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté tota la correspondència generada amb la relació amb diverses entitats de l'administració pública, la relació amb l'Ajuntament de Barcelona per la millora del paissatge urbà,o amb la relació amb l"Instituto de la pequeña empresa" per la creació d'una base de dades de dissenyadors nacionals.

Relació amb la societat civil

 • ES MDB MDB ADI-03-04-05
 • Grupo de series
 • 1974-2002
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté tota la documentació generada amb la relació amb entitats ciutadanes/ socials.

Reculls de premsa

 • ES MDB MDB ADI-03-02-03
 • Grupo de series
 • 1975-2006
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté reculls de premsa del projecte de la Plaça Lesseps i de les diverses activitats d'ADI FAD entre els anys 1960-2003, i articles de disseny en general dels anys 1986-2002.

IRPF

 • ES MDB MDB ADI-04-01-02
 • Grupo de series
 • 1992-
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté la documentació generada per la gestió de l'IRPF a partir de l'any 1993, exceptuant els anys 2002 i 2003. Conté també una declaració jurada de la situació familiar dels treballadors per a l'aplicació del percentatge d'IRPF creada per l'empresa Audi Consultores. Els CD-ROM inclou una sèrie de programaris d'ajuda per a l'emplenament de les Declaracions Informatives corresponents a l'exercici 2003 i 2004.
Es tracta de l'impost personal i directe que grava la renda obtenida en un any natural.

Quotes dels socis protectors

 • ES MDB MDB ADI-05-02-01-01
 • Grupo de series
 • 1983-
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté la correspondència i els rebuts de les quotes enviades al socis protectors per part d'ADI FAD. Està estructurada en tres carpetes i abasta un període ampli des de 1991 fins al 2001. Cada carpeta conté diverses empreses que actuen com a socis protectors.

Concurs de Disseny Copa de Cocktail Bombay Sapphire

 • ES MDB MDB ADI-08-01-04
 • Grupo de series
 • 2001
 • Parte deADI FAD

La unitat documental està formada per l'organització del concurs: bases i difusió, inscripció dels participants, selecció dels productes, el jurat i les actes, l'exposicio i lliurament del premi, la gestió econòmica i els reculls de premsa.
El Concurs Copa de Cocktail Bombay Sapphire es vincula a aquesta marca i, volent relacionar-la amb el disseny, l'Equip Singular va proposar un concurs de copes de còctel, per reconèixer els mèrits dels joves estudiants dissenyadors, amb la colaboració de la institució més reconeguda del disseny, ADI FAD.
L'organització d'aquest concurs es divideix en dues fases: en la primera es presenta el dibuix i el jurat selecciona 10 projectes. En la segona fase, de les propostes escollides es farà el prototip i el jurat escollirà un primer premi, un segon premi i un tercer premi. Es farà una exposició amb els prototips fets.

Altres concursos i premis

 • ES MDB MDB ADI-08-01-07
 • Grupo de series
 • 1968-
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté una sèrie de concursos que ADI FAD va organitzar entre els any 1968-1972. El concurs Bústia de Correus, organitzat per ADI FAD, es va convocar dintre del Cicle de "Crítica Abierta del Diseño Industrial" per als estudiants de les escoles de disseny (Eina, Elisava i Massana). El següent concurs va ser organitzat pel "Grupo 21" per a la realització d'una taula amb materials usuals però que no han sigut aplicats fins a les hores. Per últim, el 3er Concurs Skai, convocat per Aiscondel, promou la realització de qualsevol moble que utilitzi l'skai amb un concepte original en la tendència, disseny, realització i utilitat.

Exposicions a la Primavera del Disseny

 • ES MDB MDB ADI-08-02-01
 • Grupo de series
 • 1991-2001
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté tota la documentació generada amb l'organització de les exposicions incloses dins la Primavera del Disseny. La Primavera del disseny és una mostra bienal organitzada conjuntament per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. És una plataforma d'activitats oberta, que inclou exposicions, conferències i tallers al voltant de l'estat ddel disseny. Es centra a Barcelona i a la seva àrea d'influència amb una difusió nacional, estatal i internacional.
La sèrie està organitzada en unitats compostes i segons la temàtica escollida. Comprén els catàlegs de l'exposició dels anys 1991, 1997, 1999, 2001.

Butlletins informatius

 • ES MDB MDB ADI-09-01-02
 • Grupo de series
 • 1971-
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté els butlletins informatius publicats pel FAD i l'ADI FAD: "Butlletí FAD" i "Informatiu ADI FAD". També la documentació paral·lela a la creació dels articles, és a dir, esborranys i tríptics informatius d'activitats relacionades amb el disseny.
Les dates d'aquests butlletins són: 1961, 1971-1973, 1982, 1984, 1991-2002, 2003.

Gestió de la propietat intel·lectual

 • ES MDB MDB ADI-01-04-01
 • Grupo de series
 • 1975-
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté tota la documentació generada en el procés administratiu de registre i manteniment de la propietat intel·lectual sobre el nom i el logotip de l’entitat.

Imatge gràfica corporativa

 • ES MDB MDB ADI-01-04-02
 • Grupo de series
 • 1960-2002
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté les diverses activitats relacionades amb la creació de la imatge gràfica de l’entitat. Inclou el concurs portat a terme l'any 1960 per crear la imatge gràfica de l'Agrupació, així com els projectes per la seva renovació i el manual d'ús de la marca. Conté també la creació del logotip dels Premi Delta com a imatge gràfica d'ADI FAD, l'any 2001.

Entitat Rectora

 • ES MDB MDB ADI-01-02-01
 • Grupo de series
 • 1960-1999
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté tota la documentació de la relació mantinguda entre L’ADI FAD i el FAD: correspondència, actes, estatuts, memòries d’activitat. Està estructurada en dues carpetes: correspondència i actes. A banda, també inclou les publicacions de les memòries d'activitat dels anys: 1991, 1992, 1995, 1998 i 1999.

Reunions de l'Assemblea General

 • ES MDB MDB ADI-01-02-02-01
 • Grupo de series
 • 1964-
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté el procediment administratiu, convocatòria de la reunió, proposta de candidats, i l'acta de l'assemblea general ordinària. Per als primers anys, 1964-1970, existeix el permís de la policia per la celebració d'aquesta reunió.

Reunions de la Junta Directiva

 • ES MDB MDB ADI-01-02-03-01
 • Grupo de series
 • 1968
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté la informació produïda a partir de les activitats realitzades en les reunions de les juntes directives entre els anys 1968 i 2006; excepte els anys 1969, 1974, 1982 i 1983, que manquen.

Comissions Delegades

 • ES MDB MDB ADI-01-02-04
 • Grupo de series
 • 1960-2000
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté tota la documentació generada per les comissions delegades nomenades per l’entitat per desenvolupar una tasca concreta

Nòmines

 • ES MDB MDB ADI-04-01-01
 • Grupo de series
 • 1989-
 • Parte deADI FAD

La sèrie està formada per les nòmines de les persones contractades per l'associació a partir de l'any 1989, exceptuant els anys 2003 i 2004.

Pressupostos 1975-2001

 • ES MDB MDB ADI-05-01-1
 • Grupo de series
 • 1975-2001
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté els pressupostos presentats per l'entitat a l'Assemblea General entre els anys 1975-2001, amb l'excepció de 1997.

Disueño

 • ES MDB MDB ADI-08-01-03
 • Grupo de series
 • 1977-1979
 • Parte deADI FAD

La sèrie està formada per la documentació generada per una convocatòria paral·lela als Premis Delta, i la seva finalitat és agrupar objectes i prototips que, per les seves caracterìstiques especials, no es poden ubicar en els sistemes habituals de producció i comercialització. Aquests objectes tenen dret a participar en el Premi de la Crítica que atorga un jurat d'opinió pública.

Pro Cartón

 • ES MDB MDB ADI-08-01-05
 • Grupo de series
 • 2000-
 • Parte deADI FAD

La sèrie està formada per la documentació generada per l'organització del concurs i cadascun conté: bases, difusió del concurs, inscripció, jurat (inclou acta), gestió econòmica, reculls de premsa i catàleg,
Pro Cartón organitza amb ADI FAD el concurs de disseny de nous embalatges, envasos i aplicacions de cartró. El concurs va dirigit a tots els dissenyadors professionals i estudiants. El mètode a seguir és presentar una maqueta amb cartró i una memòria explicativa, tot amb un sobre tancat que contindrà la butlleta d'inscripció.

Concurs internacional Galo/Ben de Disseny de Mobles d'Oficina

 • ES MDB MDB ADI-08-01-06
 • Grupo de series
 • 1989
 • Parte deADI FAD

Conté la documentació relacionada amb l'execució del concurs internacional de disseny de mobles d'oficina, patrocinat per l'empresa Galo/Ben, dedicada a la comercialització de mobiliari d'oficina. L'objectiu del concurs és estimular la creativitat i la investigació dels dissenyadors per a una progressió paral•lela de l'entorn i de la tecnologia de l'oficina en l'habitat del futur, on estiguin presents els factors humans i els tècnics en perfecta harmonia.

Exposició Premis Delta. Selecció ADI FAD

 • ES MDB MDB ADI-08-02-02
 • Grupo de series
 • 1971-1999
 • Parte deADI FAD

La unitat documental conté la documentació generada per l'organització de les exposicions de la selecció ADI-FAD, obtinguda de la tria entre els productes presentats als Premis Delta durant el període 1971-1975. En tractar-se d’una exposició itinerant, inclou correspondència, el programa d’actes i fulletons promocionals de cadascuna de les ciutats on va anar l’exposició: Saragossa, Segovia, Tarragona, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Murcia i Pamplona.

Altres exposicions

 • ES MDB MDB ADI-08-02-03
 • Grupo de series
 • 1971-
 • Parte deADI FAD

Documentació referent a altres exposicions puntuals organitzades per ADI FAD o conjuntament amb altres entitats o empreses.

Comunicació als socis

 • ES MDB MDB ADI-09-01-01
 • Grupo de series
 • 1960-2000
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté les circulars que l'ADI FAD adreça als socis per informar-los de les activitats que poden ser del seu interès.

Polítiques i procediments

 • ES MDB MDB ADI-01-03-01
 • Grupo de series
 • 1960-
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté les directrius que marquen els plans de futur de l’entitat. Els Premis Delta, la Medalla ADI, ADI FAD, revistes, llibres, cerca de nous socis, conferències i tertùlies i formacions sobre la gestió associativa. Inclou el reglament i pautes per a l'organització de concursos i convocatòries de premis internacionals de disseny, elaborats per tres òrgans internacionals: Internacional Council of Graphic Design Association (Icograda), Internacional Council of Societies of Industrial design (ICSID), Internacional Federation of Interior Arquitects/ Designers (IFI).

Correu electrònic

 • ES MDB MDB ADI-02-06-03
 • Grupo de series
 • 2003-2007
 • Parte deADI FAD

Es tracta de les còpies de seguretat dels correus electrònics produïts i rebuts per l'associació entre l'any 2003 i 2007.

Commemoracions

 • ES MDB MDB ADI-03-01-01
 • Grupo de series
 • 1980-1987
 • Parte deADI FAD

La sèrie contè els actes commemoratius dels vint i vint-i-cinc anys d'ADI FAD.

Recepcions

 • ES MDB MDB ADI-03-01-02
 • Grupo de series
 • 1968-
 • Parte deADI FAD

La sèrie contè totes les recepcions i inauguracions realitzades per l'entitat.

Relació amb entitats del sector del disseny

 • ES MDB MDB ADI-03-04-01
 • Grupo de series
 • 1962-2000
 • Parte deADI FAD

La sèrie s'estructura amb la correspondència generada per la comunicació amb entitats del sector del disseny tant a nivell nacional com internacional. Al mateix temps l'elaboració de butlletins informatius.

Relació amb empreses

 • ES MDB MDB ADI-03-04-04
 • Grupo de series
 • 1964-2002
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté la correspondència mantinguda amb empreses que mostren una especial atenció al tema del disseny industrial, durant el període 1975-2002

Quotes dels socis

 • ES MDB MDB ADI-05-02-01
 • Grupo de series
 • 1960-2001
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté els llistats de socis i les quotes a pagar tant dels socis protectors com els associats.

Quotes dels socis dissenyadors-estudiants

 • ES MDB MDB ADI-05-02-01-02
 • Grupo de series
 • 1987-1992
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté el resum i els llistats de les quotes trimestrals a pagar pels socis. Abasta els anys 1983-1992, encara que no existeix la docuemntació de tots els trimestres.

Correspondència amb els socis protectors

 • ES MDB MDB ADI-05-02-01-03
 • Grupo de series
 • 1960-2003
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté la correspondència mantigunda entre ADI FAD i els socis protectors. En aquestes cartes l'ADI FAD agraeix la col·laboració dels socis amb la factura de la quota adjunta, algunes empreses anuncien les seves aportacions o demanen la seva baixa.
Aquesta sèrie té documentació a partir de l'any 1987 excepte el 1989.

Subvencions rebudes

 • ES MDB MDB ADI-05-02-02
 • Grupo de series
 • 1987-1997
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté la correpondència i els convenis signats per l'ADI FAD.

Congressos

 • ES MDB MDB ADI-08-03-02
 • Grupo de series
 • 1986-2008
 • Parte deADI FAD

La sèrie conté els congressos on va estar present l'ADI FAD amb temes relacionats amb el disseny industrial i disseny naval. La documentació inclou 3 fotografies i diapositives del Disseny Curs Naval en el Consorci ALFAR.